LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁP TREO HÒN THƠM

https://drive.google.com/file/d/1Dgx0zq7W_ZGuMBbiE-VQHCP3DfChkXI9/view?usp=drive_link